Ingstav Prievidza

Ingstav Prievidza

Typ prevádzky: Sklad

Typ podlahy:  Monal

Plocha: 258 m2