Kežmarská hydina Kežmarok

Kežmarská hydina Kežmarok

Typ prevádzky: Prevádzkové priestory

Typ podlahy:  Epoxidový náter

Plocha: 300 m2